ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τετάρτη 21-10-2020 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας:

1) αριθ. πρωτ:  8810/09-05-19 η οποία συσχετίζεται με την αρ. πρωτ: 10168/30-05-19

2) αριθ. πρωτ: 10578/31-05-19,

3) αριθ. πρωτ: 10778/03-06-19,

4) αριθ. πρωτ: 10783/03-06-19 και

5) αριθ. πρωτ: 10794/03-06-19.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ