Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 8-12-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β΄/28-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί διαγραφής ή  επιστροφής  αχρεωστήτως ή ανοικείως  εισπραχθέντων ποσών.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                      Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων – Περιουσίας-Ταμείου

 ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, να παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα) για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 24.02.2021 όπου εκδικάζεται η από 05.11.2018 (αρ. καταθ. 2938/2018) αίτηση ακύρωσης των Ολυμπίας Σταματέλου κλπ.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (2ο  Τμήμα) για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 18.03.2021 ή όποια άλλη μετ’ αναβολή, όπου εκδικάζεται η από 29.10.2018 (αρ. κατάχ. ΑΚ214/2018) αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας «Hellasod».

 Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί άσκησης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, αίτησης  του Δήμου Λευκάδας με την ιδιότητά του ως μετόχου μεταξύ άλλων της ανώνυμης εταιρείας  με την επωνυμία ΕΤΙΝ ΑΕ για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης της ως άνω ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ).

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 108/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην  5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,  του Πνευματικού Κέντρου.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για  υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην 1η πρόσκληση του προγράμματος New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI).

  • Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης και εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας ” με κωδικό ΟΠΣ 5050690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. οικ.2451/26-10-2020 (ΑΔΑ: 67ΑΛ7ΛΕ-ΖΤ9) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και ορισμό υπολόγου –διαχειριστή της πράξης.

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» προϋπολογισμού  150.000,00  με Α/Α συστήματος 94098 (άρθρο 221 ν.4024).

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού 2.800.000,00 €

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

     Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού 2.800.000,00 €

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

     Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Βασιλικής Δήμου Λευκάδας», αναδόχου Μ.& Χ. Μακρυπούλιας Ο.Ε.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

     Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων-Ελλομένου»,  αναδόχου Βούλγαρη ΑΤΕ.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

     Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις-Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Λευκάδας»,  αναδόχου Μ.& Χ. Μακρυπούλιας Ο.Ε.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

     Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου-Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου ΕΔΕ

Εισηγητές: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

     Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Λευκάδας» αναδόχου Αναγνωστού Κων/νου & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

     Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ