«Ορισμός Αντιδημάρχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος στην Οικονομική Επιτροπή – Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 17959/2019 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Ο.Ε. και στην Ε.Π.Ζ.»

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134)και από το άρθρο 47 του Ν. 4647/19.
 2. Την υπ΄ αριθμ. 82/2019 με αρ. πρωτοκ. 59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 3. Τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. 90/2019 με αρ. πρωτοκ. 59849/21.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «∆ιαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
 4. Την υπ. αριθμ. 17738/3.9.2019 (ΑΔΑ: 7ΝΗΘΩΛΙ-ΝΦΣ) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου.
 5. Την υπ. αριθμ. 17959/5.9.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΡ1ΩΛΙ-4Χ8) Απόφαση Δημάρχου (ορθή επανάληψη) περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 6. Την υπ. αριθμ. 17829/08.10.2020 (ΑΔΑ: 606ΦΩΛΙ-ΦΘΡ) Απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης Αντιδημάρχου κας Νίκης Κατωπόδη του Φιλίππου.
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  Τροποποιούμε την υπ΄αριθ. 17959/05.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΡ1ΩΛΙ-4Χ8) Απόφαση Δημάρχου (Ορθή Επανάληψη), ως ακολούθως:
  Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη του Γερασίμου ως τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σε αντικατάσταση της κας Νίκης Κατωπόδη.
  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθ. 17959/05.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΡ1ΩΛΙ-4Χ8) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
  Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  Ο ∆ήµαρχος