ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020,   40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ.  ΥΠ. ΕΣ.  θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 25  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ.   για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020.

                               Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2020, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

                                           Εισηγητής: Χαράλαμπος  Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» και αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

                                          Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για ορισμό Δημοτικού Συμβούλου, δικαιούχου αποζημίωσης λόγω συμμετοχής του σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει  βεβαίωσης  μονίμου κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 που προσκόμισε και της απόστασης του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία του από την έδρα του Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ1417/τ.Β ́/25-4-2018).

                                           Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού  23.500,00 €.

                                          Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.   για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 19.793,88 €.

                                          Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2020-2021.

                                          Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ