Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 14-7-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1 ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης εισόδου – εξόδου για την επιχείρηση χονδρικής  εμπορίας φρούτων  της  Ουρανίας Κοντογιάννη του Ανδρέα   επί της Δημοτικής  οδού Καραβέλα εκτός σχεδίου   στη θέση “Περιβόλια”  της Κοινότητας  Λευκάδας   του Δήμου Λευκάδας.

                                                              Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Θωμάς Γεωργάκης, Πολ. Μηχανικός Τ.Υ.Δήμου

ΘΕΜΑ  2 ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης  ή μη της μελέτης με τίτλο ” ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ  ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”

    Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Θωμάς Γεωργάκης, Πολ. Μηχανικός Τ.Υ.Δήμου

ΘΕΜΑ  3ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ.  σχετικά με αναγνώριση της οδού που συνδέει την κύρια Δημοτική οδό Νικιάνας Αγίων Πατέρων (ΦΕΚ 448/1991) με την κύρια Δημοτική οδό Πλατύστομα  – Περιγιάλι (ΦΕΚ 451/2004) (παλαιά ενετική οδός) ως προϋφιστάμενη του 1923.

                                                              Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ   4ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ.  σχετικά με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε ιδιοκτησία του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην θέση «Λιθάρια» του Δ. Λευκάδας.

                                                               Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ  5ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ.   για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2020».

Εισηγητής :  Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ