Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. καθώς και   την εγκ. 40/20930/31-03-2020 ΥΠ. ΕΣ.  θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη στις  9 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση – συζήτηση για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο δήμο Λευκάδας.

                                         Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ