ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1 ο: Συζήτηση ενημέρωση σχετικά με το κτηματολόγιο Τσουκαλάδων.

                                                Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο  8/2018.

                                                Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ. για χαρακτηρισμό δασικής οδού Πόντι-Νηρά.

                                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για προσωρινή, δωρεάν παραχώρηση προς χρήση, δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, στο Δήμο Ξηρομέρου.

                                                Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020.

                                               Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ