Την ένταξη στο ΕΠ Ιονίων Νήσων του έργου «Αποκατάσταση ΧΥΤΑ και σύστημα Μεταφόρτωσης μεταφοράς στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας», π/υ  659.086€ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

 Tην ένταξη στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 του έργου «Αποκατάσταση ΧΥΤΑ και σύστημα Μεταφόρτωσης μεταφοράς στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο είναι μεταφερόμενο από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και αφορά στην αποκατάσταση του ΧΥΤΑ και στην προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων  η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της παρούσας πράξης και περιλαμβάνει:

  1. Προμήθεια μικρού απορριμματοφόρου για περισυλλογή εντός οικισμών.
  2. Προμήθεια μίας κιβωτάμαξας μεταφόρτωσης / μεταφοράς απορριμμάτων
  3. Προμήθεια δύο κλειστών δορυφορικών οχημάτων μεταφόρτωσης
  4. Προμήθεια ενός τεμαχιστή κλαδεμάτων

Η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου είναι 659.086€ ενώ η επιλέξιμη από το ΕΠ Ιονίων Νήσων δημόσια δαπάνη είναι 393.600€.

Η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Μεγανησίου αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων και συμβάλλει στη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος. Τα έργα μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης θα έχουν ως αποτέλεσμα την σύννομη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στο Δήμο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.