ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  16  Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 (σχετ. η υπ΄αριθ. 225/17 απόφ. Ο.Ε & η υπ΄αριθ. 8/2017 απόφ. Ε.Ε.).

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης  εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ. η υπ΄αριθ. 224/17 απόφασης Ο.Ε.)

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου- Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό» με κωδικό ΟΠΣ 5005080 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 636/7-8-2017 2017 (ΑΔΑ ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής Αγ. Μαρίνας-Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» με κωδικό ΟΠΣ 5005071 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 651/7-8-2017 (ΑΔΑ Ψ47Κ7ΛΕ-ΣΣ4) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.   έγκρισης σύναψης σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας ( άρθρο 99  Ν. 3852/10) μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλία του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Καστού λόγω τοποθέτησης δεξαμενών ύδρευσης.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ. (α) για έγκριση παροχής δείπνου και μπουφέ στο πλαίσιο του θερινού σχολείου για την μελέτη των σεισμών και β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017.                                                   Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 41.436,31 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου « Επισκευή δρόμου από Λαζαράτα – Πινακοχώρι (θέση Γκιόκα)  προϋπολογισμού 25.000,00€ με Φ.Π.Α 24%

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Σφακιωτών” προϋπολογισμού 12.500,00€ με Φ.Π.Α 24%

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου θεομηνίας αποκατάστασης ζημιών του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 13ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου                 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  προϋπολογισμού 20.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»  προϋπολογισμού 79.999,54€.

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο:  Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»  προϋπολογισμού 49.998,59 €.

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση αίθουσας του κτιρίου  πρώην Δημαρχείου Καρυάς, στα πλαίσια λειτουργίας του θεσμού «Τοπικός  Αστυνόμος» στην Τ.Κ. Καρυάς.

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ  18ο : Απόφαση Δ.Σ.   έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου  για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Η ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΑΖΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΩΤΗΡΙΑ