Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 163 του Ν. 3463/06 και  του άρθρου 67 του Ν.3852/10 σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις   16  Αυγούστου  2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του  παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 223/17 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γαζή Ιωάννα, Αναπλ. Πρ/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Απόστολος Ρούσας, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΖΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΩΤΗΡΙΑ