ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  14   Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του  παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ενημέρωση – συζήτηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και  εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος.

Εισηγητές: 1. Ιωσήφ Αθανασιάδης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης

  1. Άρης Καραγεώργης & Κ. Πάγκου, εκπρόσωποι ΕΛΚΕΘΕ
  2. Νίκος Βαρότσης, καθηγητής Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων Πολυτεχνείου Κρήτης
  3. Γεώργιος Δρακάτος, καθηγητής Σεισμολογίας, Αναπληρωτής Δ/ντής Γεωδυναμικού

Ινστιτούτου Αθηνών

  1. Γιάννης Γρηγορίου, Γενικός Δ/ντής Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων ΕΛΠΕ
  2. Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ